Our Vision, Mission and Whakapapa

Our Vision An Aotearoa where all communities flourish. “Nā tō rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwiWith your basket and my basket we will sustain the people”. Our … Continue reading Our Vision, Mission and Whakapapa